top of page
  • Writer's pictureTeam KM

誕生日の曜日診断19 views0 comments

Recent Posts

See All

ชื่อเดือนแต่ละเดือนของไทย หมายถึง อะไร ?

มกราคม อักษรย่อ ม.ค. อ่านว่า มะ-กะ-รา-คม รากศัพท์มาจาก มกร+อาคม แปลว่า การมาถึงของราศีมกร (มังกร) กุมภาพันธ์ ย่อ ก.พ. อ่านว่า กุม-พา-พัน รากศัพท์มาจาก กุมภ+อาพันธ์ แปลว่า การมาถึงของราศีกุมภ์ (หม้อ) ม

Comments


bottom of page