top of page
  • Writer's pictureTeam KM

ภาพรวมของภาษาญี่ปุ่น


ชนิดของคำ

แบ่งออกเป็น

คำกริยา

คำคุณศัพท์

คำนาม

คำกริยาวิเศษณ์

คำเชื่อม หรือที่เรียกว่า คำสันธาน คำช่วย

เป็นต้น

ลำดับคำ

การวางลำดับหรือตำแหน่งคำของภาษาญี่ปุ่น คือ S + O + V

คำขยายจะวางไว้หน้าคำหรือวลีที่จะขยาย

ภาคแสดง

ชนิดคำที่เป็นภาคแสดง เช่น กริยา คุณศัพท์ คำนาม + です。

สามารถผันเป็นรูปบอกเล่า ปฏิเสธ รูปอดีต ต่างๆ ได้แต่บุรุษสรรพนาม เพศและจำนวน ไม่สามารถผันรูปได้

คำช่วย

วางไว้หลังคำ หรือ ประโยค ใช้เสริมความหมายและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำต่างๆ

การละ

มีการละ ประธานหรือกรรม หากเนื้อหาที่คุยกันนั้นทราบกันแล้ว


Comments


bottom of page